Ổ phích cắm công nghiệp

0349 000 886
0349 000 886